Warning: Declaration of My_List_Table::prepare_items($package) should be compatible with WP_List_Table::prepare_items() in /home/platne/subes/public_html/www.titmedia.pl/wp-content/plugins/jambox1/jambox.php on line 0
Polityka prywatności – titmedia – telefon, internet, telewizja – Będzin
 • Biuro Obsługi Klienta:
 • +48 32 729 55 55
 • bok@titmedia.pl

  Polityka prywatności

  Administrator Danych OsobowychCookiesKlauzula Informacyjna (PDF)


  Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami. Z niniejszej Polityki dowiesz się w jaki sposób wykorzystujemy informacje będące danymi osobowymi w rozumieniu przepisów Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych. Znajdziesz tu także informacje o uprawnieniach, które przysługują Ci w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez ELCUK KOŻUCH SP. J..

  Polityka obowiązuje wszystkich Abonentów ELCUK KOŻUCH SP. J., a także wszystkich odwiedzających nasze strony internetowe, którzy mogą, ale nie muszą być Abonentami ELCUK KOŻUCH SP. J..

  Postanowienia warunków świadczenia poszczególnych usług mogą opisywać w sposób odrębny zasady przetwarzania Twoich danych. Wówczas takie szczegółowe warunki mogą mieć nadrzędny lub uzupełniający charakter względem niniejszej Polityki.

  Nasze produkty i usługi mogą zawierać linki do stron internetowych innych spółek i oferowanych przez nie usług. Spółki te mogą mieć własną politykę prywatności, z którą należy się zapoznać.

  Prosimy o zapoznanie się z treścią niniejszej Polityki oraz z naszymi ogólnymi warunkami umowy, a także z zasadami , które mogą obowiązywać w przypadku korzystania z naszych produktów i usług. Niniejsza Polityka może ulegać zmianom, zatem prosimy regularnie odwiedzać naszą stronę internetową.

  I. Twoje dane osobowe i sposób ich wykorzystywania.

  W tej sekcji znajdziesz informacje o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie wykorzystania oraz okresie przechowywania Twoich danych przez ELCUK KOŻUCH SP. J..

  1. Dostarczanie produktów i świadczenie usług.

  Świadczenie usług i dostarczanie produktów przez ELCUK KOŻUCH SP. J. obejmuje następujące działania po stronie ELCUK KOŻUCH SP. J.: zarządzanie siecią, zapewnienie wsparcia technicznego, czynności administracyjne związane z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, w tym obsługi Abonentów, także za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej, rozpatrywanie reklamacji, fakturowanie, pobieranie opłat, ewentualne dochodzenie wierzytelności, w tym dokonywanie oceny Twojej wiarygodności płatniczej, kontrolę jakości usług, prowadzenie Publicznie dostępnego spisu abonentów, oferowania Ci produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), prowadzenie działań związanych z promocją usług i produktów ELCUK KOŻUCH SP. J..

  Jakie dane przetwarzamy w związku ze świadczeniem naszych usług lub dostarczaniem produktów?

  • Dane kontaktowe;
  • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
  • Dane telewizyjne;
  • Dane telefoniczne;
  • Dane internetowe;
  • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron internetowych;

  Do jakich informacji mamy dostęp?

  Twoja korespondencja oraz oglądane przez Ciebie treści są objęte tajemnicą telekomunikacyjną. Bez Twojej zgody nie uzyskujemy dostępu do oglądanych programów, treści rozmów telefonicznych lub wiadomości e-mail. Możemy przetwarzać dane transmisyjne, które oznaczają dane przetwarzane dla celów przekazywania komunikatów, w tym realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi.

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Twoje dane przechowujemy nie dłużej niż jest to konieczne do realizacji celów, dla których je zgromadzono, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają od nas ich dłuższego przechowywania. Okresy przechowywania mogą jednak różnić się w zależności od celu przetwarzania. Przykładowo:

  • W celu ustalenia należności za usługi lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, przechowujemy Twoje dane przez 12 miesięcy od ich pozyskania, a w przypadku wniesienia reklamacji przez okres niezbędny do rozstrzygnięcia ewentualnego sporu;
  • Dane zebrane w związku z odwiedzaniem przez Ciebie naszych stron internetowych ELCUK KOŻUCH SP. J. przetwarzamy do 12 miesięcy po ich pozyskaniu;
  • Maksymalny okres przechowywania Twoich danych w celach rozliczeniowych wynosi 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku związany ze świadczoną usługą. Wiąże się to z upływem okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  Po upływie okresów przechowywania Twoje dane osobowe zostaną usunięte lub zanonimizowane.

  Czy udostępniamy Twoje dane?

  Na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych możemy udostępniać Twoje dane następującym podmiotom:

  • SGT S.A. operator telewizji JAMBOX, 
  • Podmioty trzecie w zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy udostępniać Twoje dane zaufanym podmiotom trzecim w celach związanych ze świadczeniem naszych usług np. biurom rachunkowym, dostawcom usług IT, agencjom marketingowym, podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską, drukarniom, instytucjom płatniczym, przedsiębiorcom telekomunikacyjnym, z którymi ELCUK KOŻUCH SP. J. zawarła umowy o współpracy i udostępnianiu sieci. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa możemy także udostępniać Twoje dane biurom informacji gospodarczej oraz instytucjom zajmującym się dochodzeniem należności, w tym przedsiębiorcom zajmującym się windykacją i obrotem wierzytelnościami oraz ich pełnomocnikom.

  W takich przypadkach wymagamy od podmiotów trzecich zachowania poufności i bezpieczeństwa informacji oraz wykorzystania ich jedynie do zapewnienia nam danej usługi lub produktu.

  Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych:

  • zawarcie i wykonanie umowy abonenckiej: Twoje Dane kontaktowe, których podanie przez Ciebie jest zawsze dobrowolne, ale niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy abonenckiej; Dane telefoniczne, Dane internetowe oraz Dane telewizyjne przetwarzane w celu realizacji połączeń i dostarczania treści w sieciach telekomunikacyjnych lub naliczania opłat za usługi;
  • wyrażona zgoda:  Twoje Dane kontaktowe przetwarzane w celu oceny Twojej wiarygodności płatniczej, prowadzenia Publicznego spisu abonentów, przesyłania komunikacji marketingowej na adres e-mail lub kontaktów telefonicznych w celach marketingowych;
  • wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ELCUK KOŻUCH SP. J.: Twoje Dane telewizyjne, Dane internetowe lub Dane telefoniczne przetwarzane w celu dostarczenia Abonentom wykazu świadczonych usług, rozpatrywania reklamacji;
  • prawnie uzasadnione interesy ELCUK KOŻUCH SP. J.: Informacje o Twoim koncie abonenckim oraz Dane kontaktowe przetwarzane dla celów marketingu bezpośredniego ELCUK KOŻUCH SP. J., naliczania opłat lub Dane internetowe oraz Dane telefoniczne przetwarzane w celu wykrywania i zapobiegania nadużyciom w sieci telekomunikacyjnej.
  1. Profil Klienta

  Twój profil klienta tworzymy w celu poprawy jakości świadczenia usług, jak najlepszego dopasowania obsługi oraz ofert do Twoich indywidualnych potrzeb.

  W jaki sposób tworzymy Twój profil klienta?

  Analizujemy Informacje o Twoim koncie abonenckim pod kątem usług, z których korzystasz oraz wszelkie opinie zwrotne otrzymane od Ciebie. Dzięki temu możemy dostosować ofertę  do Twoich oczekiwań

  Twój profil klienta tworzymy w oparciu o następujące kategorie danych:

  • Dane kontaktowe;
  • Informacje o Twoim koncie abonenckim;
  • Dane telewizyjne;
  • Dane telefoniczne;
  • Dane internetowe;

  Jeśli nie życzysz sobie, abyśmy tworzyli Twój profil klienta w celu marketingu bezpośredniego możesz zgłosić nam swój sprzeciw. Wtedy nie będziemy mogli poinformować Cię o nowej ofercie lepiej dopasowanej do tego, w jaki sposób korzystasz naszych usług (np. o nowym szybszym intrenecie). W każdym czasie możesz również zdecydować, czy chcesz otrzymywać od nas komunikację marketingową, wyrażając lub cofając swoją zgodę. Szczegółowe informacje jak wnieść sprzeciw w Biurze Obsługi Klienta osobiście lub telefonicznie czy też mailowo. Jednocześnie informujemy, że w związku z zawarciem i realizacją umowy abonenckiej, ELCUK KOŻUCH SP. J. nie stosuje mechanizmów, w tym profilowania, polegających na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (np. w oparciu o modele scoringowe, analizy statystyczne, metody oceny ryzyka).

  Jak długo przechowujemy Twoje dane?

  Usuwamy Twój profil klienta po wygaśnięciu umowy abonenckiej.

  Czy udostępniamy Twoje dane?    Nie udostępniamy oraz nie sprzedajemy Twoich danych żadnym podmiotom trzecim.

  Podstawa prawna przetwarzania ww. danych osobowych:

  Prawnie uzasadnione interesy ELCUK KOŻUCH SP. J..

  1. W celu realizacji naszych obowiązków ustawowych.

  Możemy być prawnie zobowiązani do udostępnienia Twoich danych osobowych, w tym danych objętych tajemnicą telekomunikacyjną, na żądanie uprawnionych służb i organów, a także sądom i prokuratorowi. Dane te mogą zostać udostępnione bez Twojej wiedzy oraz zgody, na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W takich przypadkach ELCUK KOŻUCH SP. J. zawsze weryfikuje legalność żądania służb i organów dotyczących udostępnienia Twoich danych.

  Jakie dane musimy przechowywać?

  Zgodnie z przepisami ustawy Prawo telekomunikacyjne jesteśmy zobowiązani zatrzymywać i przechowywać Twoje Dane telefoniczne, Dane internetowe, Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej niezbędne do:

  • ustalenia zakończenia sieci, telekomunikacyjnego urządzenia końcowego, użytkownika końcowego:  inicjującego połączenie,  do którego kierowane jest połączenie;
  • określenia:  daty i godziny połączenia oraz czasu jego trwania, rodzaju połączenia, lokalizacji telekomunikacyjnego urządzenia końcowego.

   

  II. Masz kontrolę nad swoimi danymi

  Zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia dotyczącego Ochrony Danych Osobowych oraz ustawy Prawo telekomunikacyjne przysługuje Ci:

  prawo do wyrażenia oraz cofnięcia zgód na:

  • przetwarzanie Twoich danych kontaktowych, tj. adresu e-mail, numeru telefonu w celu otrzymywania komunikacji marketingowej drogą elektroniczną na adres e-mail, numer sms, w drodze połączenia telefonicznego lub za pośrednictwem automatycznych urządzeń wywołujących;
  • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych. tj. adresu e-mail w celu przesyłania przez ELCUK KOŻUCH SP. J. rachunków w formie elektronicznej;
  • przetwarzanie Twoich Danych kontaktowych tj. adresu e-mail lub numeru telefonu w celu przesyłania zawiadomień lub potwierdzeń dotyczących zmiany warunków Umowy Abonenckiej w formie elektronicznej;
  • włączenie Twoich Danych kontaktowych do Publicznych spisów abonentów;

  możesz wyrazić albo cofnąć zgodę w BOK, przez telefon, za pośrednictwem korespondencji e-mail lub listownej;

  prawo do wniesienia:

  • sprzeciwu w zakresie przetwarzania Twoich danych w celu marketingu bezpośredniego, w tym tworzenia Twojego profilu klienta;
  • sprzeciwu na tworzenie Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego (wówczas nie będziemy mogli wykorzystywać Twoich danych na potrzeby budowy Twojego profilu klienta w celu marketingu bezpośredniego, ale będziemy mogli przesyłać Ci oferty marketingowe);
  • uzasadnionego sprzeciwu dotyczącego przetwarzania Twoich danych osobowych w ramach prawnie uzasadnionych interesów ELCUK KOŻUCH SP. J., z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją;

  prawo dostępu do Twoich danych, w tym uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu;

  prawo do sprostowania (poprawienia) Twoich danych osobowych, jeśli Twoje dane znajdujące się w naszym posiadaniu są niedokładne lub niekompletne;

  prawo do usunięcia Twoich danych, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a ELCUK KOŻUCH SP. J. nie ma podstaw do ich przetwarzania, np. na podstawie Twojej zgody albo realizacji obowiązku prawnego;

  prawo do przenoszenia danych udostępnionych nam przez Ciebie w formacie do odczytu maszynowego, np. gdybyś chciał udostępnić je innemu dostawcy usług;

  prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych w następujących przypadkach (przy składaniu wniosku należy wskazać jeden z poniższych przypadków):

  • jeśli masz zastrzeżenia co do prawidłowości Twoich danych;
  • jeśli uważasz, że nie powinniśmy przetwarzać Twoich danych, ale jednocześnie nie chcesz, abyśmy je usunęli;
  • jeśli takie dane osobowe nie są już nam potrzebne, natomiast Ty potrzebujesz ich w związku z dochodzeniem roszczeń;
  • jeśli wyraziłeś sprzeciw wobec przetwarzania Twoich danych, a naszym obowiązkiem jest sprawdzenie, czy powinniśmy je dalej przetwarzać.

  Ze swoich uprawnień możesz skorzystać poprzez złożenie odpowiedniej dyspozycji za pośrednictwem poczty tradycyjnej, elektronicznej lub dzwoniąc czy też osobiście w Biurze Obsługi Klienta.

  ELCUK KOŻUCH SP. J. w terminie miesiąca od otrzymania dyspozycji – udzieli Ci informacji o działaniach podjętych w związku z Twoim żądaniem. W razie potrzeby termin realizacji Twojego żądania może zostać przedłużony o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszonych żądań.

  W celu realizacji Twojego żądania, jesteśmy uprawnieni do weryfikacji Twojej tożsamości, aby Twoje dane nie trafiły do nieuprawnionej osoby.

  Jeżeli Twoje żądanie okazałoby się ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, w szczególności ze względu na swój nagminny charakter, ELCUK KOŻUCH SP. J. może zażądać uzasadnionej opłaty za realizację wniosku albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.

  III. Przydatne dane kontaktowe

  Administrator  danych osobowych. 

  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest ELCUK KOŻUCH Sp. J. z siedzibą przy ulicy Mariana Kantora-Mirskiego 13, 42-500 Będzin, NIP: 6252408525, KRS 0000342712.  Miejsce zbierania i przetwarzania danych osobowych:  ELCUK KOŻUCH Sp. J., oddział ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

  W celu realizacji Twoich uprawnień, wyrażenia albo cofnięcia zgód oraz wnoszenia sprzeciwów, udaj się do biura obsługi klienta lub skorzystaj z poniższych możliwości kontaktu.

  e-mail: bok@elcuk.biz, poczta tradycyjna: ELCUK KOŻUCH Sp. J., oddział ul. Perla 10, 41-300 Dąbrowa Górnicza.

  jeśli nie jesteś zadowolony z udzielonej przez nas odpowiedzi, możesz złożyć skargę do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (w przyszłości Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

   

  IV. Definicje – słowniczek

  Abonent ELCUK KOŻUCH SP. J.:  osoba fizyczna będąca stroną umowy o świadczenie usług zawartej z ELCUK KOŻUCH SP. J.

  Dane kontaktowe- 
  informacje podawane przez Ciebie przy zawarciu umowy abonenckiej, np. Twoje imię i nazwisko, nazwa, numer PESEL lub seria i numer dowodu osobistego lub paszportu, NIP, adres korespondencyjny, adres miejsca świadczenia usług, numer telefonu, adres e-mail.

  Informacje o Twoim koncie abonenckim – informacje gromadzone i przetwarzane w trakcie trwania umowy abonenckiej, obejmujące w szczególności numer identyfikacyjny Abonenta, sposób płatności, numer rachunku bankowego, informacje o świadczonych usługach, produkty i usługi zakupione za pośrednictwem któregokolwiek z naszych kanałów sprzedażowych, a także szczegóły transakcji, informacje o Twojej wiarygodności płatniczej (uzyskane w biurze informacji gospodarczej); do kategorii tej należą również dane dotyczące Obsługi Klienta: zgłoszenia o udzielenie wsparcia technicznego i dane wymagane do rozwiązania problemów będących ich przedmiotem

  Dane telefoniczne –dane przetwarzane na potrzeby świadczenia usług telefonii stacjonarnej i komórkowej, w tym dane o numerach użytkowników wywoływanego i wywołującego, imiona i nazwiska jeśli je udostępnili, rodzaj i czas połączenia, data i godzina połączenia lub nieudanego połączenia, dane lokalizacyjne urządzenia inicjującego oraz do którego wykonywane jest połączenie, dane techniczne o urządzeniach (numery MSISDN, numery IMSI, numery IMEI lub ESN), daty i godziny pierwszego zalogowania mobilnych urządzeń końcowych do ruchomej publicznej sieci telefonicznej, ilość wykonanych połączeń, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych.

  Dane internetowe – imię i nazwisko albo nazwa oraz adres Abonenta, dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi, w tym adres IP/MAC, data i czas korzystania z adresu IP, informacje o pakiecie internetowym, dane o ilości wysyłanych i pobieranych danych numer wykorzystanego portu sieciowego.

  Dane telewizyjne – jakość połączenia, model i numer serwisowy dekodera, używana wersja oprogramowania, zawartość pakietu usług.

  Dane dotyczące korzystania z poczty elektronicznej – przetwarzamy dane transmisyjne niezbędne do świadczenia usługi poczty elektronicznej, w tym informacje o adresach e-mail nadawcy i odbiorcy, adres IP podmiotu inicjującego oraz data i godzina przesłania i odbioru komunikatu, sposoby połączenia internetowego.

  Polityka – 
  niniejsza polityka prywatności.

  ELCUK – ELCUK KOŻUCH Spółka Jawna z siedzibą w Będzinie, 42-500 Będzin, ul. Mariana Kantora-Mirskiego 13 wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000342712; REGON 241393872; NIP: 6252408525

  Publiczny spis abonentów – twoje imię i nazwisko, miejscowość, ulica i numer telefonu zostaną przez nas opublikowane w przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na włączenie Twoich danych do publicznych spisów abonentów.

  Dane zebrane podczas odwiedzania stron internetowych ELCUK KOŻUCH SP. J. – dane statystyczne informacje techniczne o urządzeniu (adres IP/MAC, system operacyjny i typ przeglądarki, prędkość połączenia internetowego oraz ustawienia wyświetlania); informacje o lokalizacji urządzenia przenośnego lub przeglądarki internetowej użytkownika; informacje przekazywane przez użytkownika w witrynie internetowej, aplikacji lub podczas interakcji ze stronami serwisu  ELCUK KOŻUCH SP. J., takie jak informacje podawane w formularzach kontaktowych.

  Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych –  rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119, s. 1).

   

  V. Aktualizacje naszej Polityki 

  Niniejsza Polityka wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r. W związku z potrzebami, jakie mogę wyniknąć z rozwoju oferowanych przez nas usług albo zmian regulacyjnych, uprawnieni jesteśmy do zmiany Polityki.  Nowa wersja Polityki publikowana będzie na naszej stronie internetowej.

   


  Wykorzystanie ciasteczek (“cookies”)

  Nasza strona internetowa może wykorzystywać ciasteczka, które służą identyfikacji Twojej przeglądarki podczas korzystania z naszej strony, abyśmy wiedzieli jaką stronę Ci wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

  Polityka Cookies
  Niniejsza Polityka Cookies ma zastosowanie do serwisów: www.elcuk.pl, www.titmedia.pl

  „Cookies” (ciasteczka) to pliki tekstowe, zapisywane przez przeglądarkę internetową na dysku komputera Użytkownika w celu przechowywania informacji, służących do identyfikowania Użytkownika bądź zapamiętywania historii działań, podejmowanych przez niego w serwisie.

  Użytkownik ma możliwość określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do plików „cookies” za pomocą ustawień oprogramowania lub konfiguracji usługi.

  Przechowywanie plików „cookies” lub uzyskiwanie do nich dostępu wymaga uzyskania zgody Użytkownika, którą można wyrazić za pomocą odpowiednich ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Dochowując najwyższej staranności w świadczeniu jak najwyżej jakości usług na rzecz Użytkowników informujemy, że zmiany ustawień dotyczących plików „cookies”, poprzez wyłączenie opcji akceptowania plików „cookies” może spowodować utrudnienia a nawet uniemożliwić Użytkownikowi korzystanie z niektórych usług. Jeżeli Użytkownik nie życzy sobie przechowywania przez nas jego plików „cookies” lub uzyskiwania do nich dostępu i nie chce korzystać ze spersonalizowanego serwisu, może w tym celu w każdym momencie zrezygnować z zapisywania plików „cookies” w swojej przeglądarce.

  Więcej informacji na temat „cookies”   http://wszystkoociasteczkach.pl/

   

  Accessibility
  Font Resize
  Contrast