• Internet światłowodowy do domu i firmy

Zmiana przepisów powszechnie obowiązującego prawa, musimy wprowadzić modyfikacje w zawartych z Państwem umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych

Szanowni Państwo,jako Państwa Dostawca usług ELCUK KOŻUCH Sp. J. z siedzibą w Będzinie informujemy, że w związku z tym, że wkrótce zmienią się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, musimy wprowadzić modyfikacje w zawartych z Państwem umowach o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz we wzorcu regulaminu, na podstawie którego świadczymy te usługi i który Państwa dotyczy. Poniżej objaśniamy, czego dokładnie dotyczą modyfikacje.

I ZMIANY W REGULAMINIE

1 Zmiana dotyczy Abonentów korzystających z Usługi telefonii.Jeśli korzystają Państwo z Usługi telefonii, to po zmianie przepisów będą Państwo mogli przenieść swój numer telefonu do sieci innego operatora także po rozwiązaniu z nami umowy przez okres jednego miesiąca od daty rozwiązania umowy. Mogą się Państwo zrzec tego prawa w tym celu prosimy o kontakt z nami.

2.Zmiana dotyczy Abonentów korzystających z Usługi internetowej.Jeśli korzystają Państwo z usługi dostępu do Internetu i zdecydująsię Państwo zmienić dostawcę tej usługi, to zyskują Państwo prawo do zachowania ciągłości świadczenia usługi. W praktyce, oznacza to, że nowy dostawca usługi musi aktywować usługę w najkrótszym możliwym, uzgodnionym z Państwem, terminie, jednak nie później niż w terminie 1 dnia roboczego od dnia zakończenia łączącej nas umowy o świadczenie usługi dostępu do Internetu, potwierdzonym niezwłocznie na trwałym nośniku my zaś będziemy do tej daty świadczyć usługę na dotychczasowych warunkach. Jeżeli nie dojdzie do zmiany dostawcy usługi dostępu do Internetu z przyczyn leżących po naszej stronie, będzie Państwu przysługiwać jednorazowe odszkodowanie za każdy dzień zwłoki w wysokości 1/4 sumy opłat miesięcznych za wszystkie świadczone usługi, liczonej według rachunków z ostatnich trzech okresów rozliczeniowych (naszych albo dotychczasowego dostawcy). Kwotę odszkodowania oblicza się na podstawie liczby dni, które upłynęły od terminu, w którym miało dojść do zmiany dostawcy usługi, do dnia rozpoczęcia świadczenia usług przez nowego dostawcę usługi. Dodatkowo, w przypadku gdy zapewniamy Państwu dostęp do poczty elektronicznej, której adres związany jest z naszą nazwą handlową lub znakiem towarowym, mogą Państwo żądać od nas zapewnienia bezpłatnego dostępu do tej poczty przez okres 12 miesięcy od dnia rozwiązania umowy. W celu skorzystania z tego prawa prosimy o kontakt z nami.

II ZMIANY W UMOWIE

1 Zmiana dotyczy możliwości składania przez Abonentów określonych oświadczeń w formie dokumentowej Od dnia 25grudnia 2020 r.będą Państwo mogli złożyć oświadczenie o:

1.1. wypowiedzeniu umowy,

1.2. rozwiązaniu umowy,

1.3. odstąpieniu od umowy lub od zmiany umowy (co dotyczy konsumentów, korzystających z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy),

1.4.braku woli przedłużenia na czas nieokreślony umowy zawartej na czas określony: dzwoniąc do nas na numer501485 997lub przesyłając do nas wiadomość email na adres: bok@elcuk.bizze swojego adresu email, który pozwoli nam zweryfikować Państwa tożsamość. Dalej będą Państwo mogli złożyć te oświadczenia w formie pisemnej jak dotychczas. Jeśli jedno z tych oświadczeń złożą Państwo w innej formie niż pisemna, to potwierdzimy jego przyjęcie na trwałym nośniku w terminie 14 dni od dnia złożenia tego oświadczenia i wskażemy nazwę usługi będącej przedmiotem oświadczenia, dzień jego otrzymania i dzień rozwiązania/odstąpienia od umowy. W tym przypadku, niezwłocznie, nie później niż w ciągu jednego dniaroboczego od chwili otrzymania tego oświadczenia, zawiadomimy Państwa, że je otrzymaliśmy albo w rozmowie telefonicznej, albo przez SMS (w zależności od rodzaju numeru podanego nam do kontaktu). 2 Zmiana dotyczy umów zawartych na czas określony, automatycznie przedłużana na czas nieokreślony Jeśli Państwa umowa, zawarta na czas określony, po upływie okresu jej obowiązywania przekształci się automatycznie w umowę zawartą na czas nieokreślony, to taką umowę będą Państwo mogli wypowiedzieć w każdym czasie z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia ponosić będą Państwo jedynie koszty świadczenia tych usług telekomunikacyjnych, których będzie dotyczyła umowa. Przed przekształceniem umowy w zawartą na czas nieokreślony, skontaktujemy się z Państwem (nie później niż na 30 dni przed przekształceniem) i przypomnimy Państwu na trwałym nośniku (przez SMS, lub wiadomość email, a jeśli nie zgodzili się Państwo na otrzymywanie od nas informacji w tej formie, to w formie pisemnej) o tym, że umowa się przedłuży na czas nieokreślony oraz o tym, jak ją rozwiązać. Przedstawimy także najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani. Jeśli udzielili nam Państwo zgody na marketing naszych usług, to po przekształceniu umowy w zawartą na czas nieokreślony, będziemy się z Państwem kontaktować co najmniej jeden raz w roku, po to, aby przedstawić najkorzystniejsze oferowane przez nas pakiety taryfowe, którymi mogą być Państwo zainteresowani.

III WAŻNE, DODATKOWE INFORMACJE

Postanowienia umowy i regulaminu w zmodyfikowanym brzmieniu stosowane będą wobec Państwa po upływie miesiąca od otrzymania niniejszego komunikatu, jednak nie wcześniej niż od dnia 25grudnia 2020 r. W przypadku braku akceptacji zaproponowanych zmian, mają Państwo prawo do wypowiedzenia aktualnie obowiązującej umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych w terminie jednego miesiąca od dnia otrzymania niniejszej informacjna koniec okresu rozliczeniowego , ale co najmniej do dnia 25grudnia 2020 r. Jednocześnie podkreślamy, że z uwagi na konieczność dostosowania wzorca umowy i regulaminu do zmian w przepisach prawa, skorzystanie przez Państwa z prawa do wypowiedzenia umowy spowoduje konieczność zwrotu ulgi, o której mowa w art. 57 ust. 6 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne. Brak wypowiedzenia umowy w powyższym terminie oznaczać będzie kontynuację świadczenia na Państwa rzecz usług telekomunikacyjnych oraz akceptację zmienionych regulaminu i umowy.

Dziękując za zaufanie, jakim obdarzyli Państwo ELCUK KOŻUCH Sp. J. (titmedia.pl) serdecznie zachęcamy do dalszego korzystania z naszych usług, ( aktualne oferowane pakiety są umieszczone na stronie www.titmedia.pl).

    1. Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

  1. Sausage ribeye porchetta sirloin shank, pork belly kielbasa. Picanha brisket tenderloin sirloin prosciutto corned beef shank.

  2. Christopher F. Perry

    Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam erat, sed diam voluptua.

Comments are closed.

Skip to content